Regulamin sklepu internetowego


Niniejszy regulamin sklepu internetowego Yope określa główne zasady korzystania ze tego sklepu oraz sposób sprzedaży za jego pośrednictwem towarów prowadzonej przez spółkę pod firmą YOPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 38/1A, 02-520 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000480787, NIP: 7010399349, REGON: 7010399349, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł.

§1. DEFINICJE

1. „Dni robocze” - oznacza dni tygodnia o d poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. „Dostawa” - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę nabytego Towaru za pośrednictwem Dostawcy;

3. „Dostawca” - oznacza przedsiębiorcę, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dokonywania Dostawy Towarów do Klienta;

4. „Hasło” - oznacza ciąg znaków (cyfrowych, literowych lub szczególnych) wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych jako zabezpieczenie dostępu do jego Konta;

5. „Klient” - oznacza korzystających ze Sklepu: 1) osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także 2) osobę prawną oraz 3) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; Kliencie będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi działają przez osoby prawidło umocowane do działania w ich imieniu, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

6. „Konsument” - oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. „Konto” - Usługa Elektroniczna polegającą na udostępnianiu indywidualnego dla każdego Klienta panelu, uruchomianego na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie po dokonaniu Rejestracji; dostęp do Konta jest możliwy przy użyciu Loginu i Hasła;

8. „Koszyk” - Usługa Elektroniczna polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, jak również skorzystanie z innego typu funkcjonalności udostępnianych swobodnie przez Sprzedawcę, np. wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny za Towary na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania co do ceny poszczególnych i wszystkich Towarów, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów.

9. „Login” - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta;

10. „Polityka Prywatności” – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Klientów, szczegółowo opisany w Sklepie w zakładce „Polityka Prywatności”;

11. „Przedsiębiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

12. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie Usług Elektronicznych niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

13. „Rejestracja” - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, podjętą w celu założenia Konta przez Klienta; Rejestracja jest wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu;

14. „Sprzedawca” lub „Spółka” - YOPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 38/1A, 02-520 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000480787, NIP: 7010399349, REGON: 7010399349, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł;

15. „Umowa sprzedaży” - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą w wyniku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i na zasadach określonych w Regulaminie;

16. „Usługi Elektroniczne” – świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Usługi Elektroniczne są świadczone na zasadach wynikających z Regulaminu;

17. „Strona internetowa” – strona internetowa www.yope.me, administrowana przez Spółkę;

18. „Sklep” - prowadzona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej platforma umożliwiająca składanie Zamówień, zawieranie Umów sprzedaży oraz świadczenie przez Sprzedawcą Usług Elektronicznych;

19. „Towar” - produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu, a sprzedawane przez Sprzedawcę Klientom w ilości detalicznej na warunkach wynikających z Regulaminu;

20. „Zamówienie” - przyjęcie oferty sprzedaży Towaru dokonane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu na warunkach zgodnych z Regulaminem, parametrami wynikającymi z kart Towarów w Sklepie oraz ustalanych w procesie składania Zamówienia (m.in. sposób i miejsce dostawy, sposób płatności).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie oraz innego typu prawa własności intelektualnej do Sklepu i jego poszczególnych elementów, do jego nazwy, domeny Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Korzystanie z wyżej opisanych praw i elementów Sklepu wykraczające poza funkcjonalności udostępnione przez Sprzedawcę w Sklepie wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na piśmie.

2. Nabycie Towarów w Sklepie następuje pod warunkiem uprzedniej Rejestracji na zasadach określonych w § 3 Regulaminu lub bez dokonania Rejestracji, ale po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym obsługującym Sklep w celu zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z Usług Elektronicznych, są następujące: a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz narzędziem umożlwiającym wypełnianie formularzy elektronicznych (np. klawiatura). b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; f) w odniesieniu do dostępu do Sklepu przez aplikację mobilną dodatkowo: 1) systemy operacyjne: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.03.4 lub wyższej, 2) aparat fotograficzny i 3) usługa geolokalizacji (GPS). 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz Usług Elektronicznych w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest także wykorzystywanie oznaczeń Sklepu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. 5. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Spółka może jednostronnie rozwiązać umowę z Klientem na korzystanie z Usług Elektronicznych bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. Rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na zawarte już skutecznie Umowy sprzedaży. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której a) Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Sklepu materiały bez zgody Spółki oraz b) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Klient posługuje się w ramach Konta fikcyjnymi, niepełnymi lub nieprawdziwymi danymi. 6. Klient posiada możliwość korzystania ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem awarii i przerw technicznych niezbędnych do naprawy błędów lub dalszego rozwoju Sklepu.

§3. REJESTRACJA

1. W celu dostępu do wszystkich Usług Elektronicznych i pełnych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest dokonanie Rejestracji, to jest wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza, założenia Konta, a także akceptacja Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

2. Rejestracja jak i świadczenie innego typu Usług Elektronicznych na rzecz Klienta są nieodpłatne.

3. W przypadku uruchomienia przez Sprzedawcę możliwości Rejestracji poprzez profil w serwisie facebook.com, założenie Konta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta, zaś klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I JEJ REALIZACJA

1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie Towaru do Koszyka;

b) wybór jednego z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów Dostawy;

c) wybór jednego z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów płatności;

e) złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” lub rozważanego.

2. Po wybraniu przez Klienta Towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

3. Towar zostaje przeniesiony do Koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony Sklepu. Przejść do Koszyka można także poprzez wybranie przycisku „Do kasy”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie Towary, które znajdują się aktualnie w Koszyku.

4. Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania Umowy sprzedaży i Dostawy zamówionego Towaru.

5. Po zalogowaniu do Sklepu Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w Koncie, takich jak m.in.: historia Zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnio złożone Zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o Towarach.

6. Po wybraniu sposobu Dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

7. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” lub równoważnego dochodzi do złożenia Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży na Towary objęte Zamówieniem. Złożenie Zamówienia uruchomi odpowiednie procesy umożliwiające dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz Dostawę, po czym nastąpi przekierowywanie do strony Sklepu potwierdzającej złożenie Zamówienia.

8. W przypadku płatności online za Towar (m.in. przelew elektroniczny lub karta płatnicza), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (np. serwisu Przelewy24) w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia, Sprzedawcy przysługiwać będzie w terminie dalszych 30 dni prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży wykonywane poprzez złożenia Klientowi odpowiedniego oświadczenia w dowolnej formie.

9. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub równoważnego, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, nie zostanie zrealizowane.

10. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas Rejestracji lub w procesie składania Zamówienia, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer Zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji Zamówienia.

11. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podane podczas Rejestracji lub w procesie składania Zamówienia adres e-mail oraz telefoniczny numer kontaktowy, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z jego realizacją.

12. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub podmiotu pośredniczącego w transakcji (np. serwisu Przelewy24).

13. Wysłanie Towaru następuje w terminie określonym na karcie Towaru w Sklepie, a dla Zamówień obejmujących wiele Towarów w najdłuższym terminie z określonych na kartach tychże Towarów. Bieg terminu na wysłanie rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do realizacji Zamówienia według postanowienia z pkt. 12 powyżej.

§5. PŁATNOŚCI

1. Ceny w Sklepie są zamieszczone zawsze obok danego Towaru i są cenami brutto podawanymi w złotówkach (PLN). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy oraz innych możliwych kosztów, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umową sprzedaży, a o których zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

2. Zastosowanie ma cena zakupu Towarów obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.

4. Płatności elektroniczne za Towar realizowane są przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych zgodnie z ich regulaminami usług. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się szczegółowo z regulaminem usług płatniczych zewnętrznego dostawcy tych usług. Sprzedawca nie odpowiada za sposób realizacji usług płatniczych ani też za jakiekolwiek działania lub zaniechania zewnętrznych dostawców tychże usług.

§6. DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nastąpić może po odrębnym uzgodnieniu jej warunków bezpośrednio ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: export@yope.me

2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie przy poszczególnych Towarach informację o liczbie dni roboczych potrzebnych na Dostawę.

3. Termin Dostawy wskazany w Sklepie liczony jest w Dniach roboczych.

4. Zamówione Towary wraz z dokumentem sprzedaży wysyłane są do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. W przypadku wyboru jako Dostawcy InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub innego podmiotu świadczącego podobne usługi, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.

6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

7. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta – jest on zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do siedziby Sprzedającego w wysokości odpowiadającej cenie jej dostawy do Klienta.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Spółka odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Klient może złożyć reklamację, w szczególności w przypadku wad Towaru, a także jeżeli działania Sklepy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu (o ile został udostępniony), w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres sklep@yope.me lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Spółki wskazany na wstępie Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku widocznych wad Towaru, Klient w miarę posiadanych możliwości powinien załączyć do reklamacji również zdjęcie Towaru z uwidocznioną wadą stanowiącą przedmiot reklamacji.

5. W przypadku, gdy dostarczony Towar ma wady, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Spółkę albo gdy Spółka nie wymieniło Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

6. Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Spółkę.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółką poprosi Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Spółka odbiera od Klienta zareklamowany Towary na swój koszt. Jeśli Klient odsyła zareklamowany Towar samodzielnie, bez uzgodnienia ze Spółką, Spółka zwraca Klientowi jedynie kwotę odpowiadającą kosztom przesyłki takiego towaru (w szczególności przy uwzględnieniu jego wagi i gabarytów) według oficjalnego cennika Poczty Polskiej dla zwykłych przesyłek poleconych. Zwrot tych kosztów następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub inny uzgodniony między stronami sposób.

9. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji i otrzymania reklamowanego Towaru (o ile wymagane jest jego zbadanie). Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia.

10. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Spółki dotyczącej złożonej reklamacji – w takiej sytuacji Spółka ponownie rozpatrzy zgłoszoną reklamację biorąc pod uwagę treść takiego odwołania.

11. W przypadku przeprowadzenia reklamacji poprzez odstąpienie od Umowy sprzedaży albo obniżenie ceny Towaru, zwrot całości lub części ceny nastąpi w terminie 14 dni analogicznie do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Spółka może się nie zgodzić na dokonanie zwrotu ceny za Towar w wybrany przez Klienta sposób, który wygeneruje dodatkowe koszty po stronie Spółki (np. przelew na zagraniczny rachunek bankowy), chyba że Klient zgodzi się na poniesienie kosztów takiego zwrotu – w takiej sytuacji Spółka ma prawo potrącić koszty zwrotu ze zwracanej Klientowi ceny.

12. Postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego zawarte w §7. Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY BEZ PODAWANIA PRZYCZYN

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz terminowego dostarczenia zwracanego Towaru do Spółki, Spółka zwróci Klientowi całość otrzymanej od niego płatności za zwrócony Towar.

2. Klient może odstąpić od części lub całości zamówionych Towarów przesyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej te Towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu w sposób w tym załączniku opisany. Zwrot Towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zasady odstąpienia od Umowy sprzedaży określone są w pouczeniu zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Uprawnienia opisane w §8. Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

§9. Odpowiedzialność

1. Spółka nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Spółka zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Towaru, a jeżeli Klient i Spółka nie dojdą do porozumienia odnośnie rozliczenia nieudanej próby dostawy i ponownej dostawy Towaru, Spółka będzie mogła dokonać sprzedaży Towaru na rachunek Klienta lub odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 1-miesiąca od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Spółkę na osiągnięcie wspomnianego porozumienia. W takiej sytuacji Spółka zwróci zapłaconą przez Klienta cenę za Towar, po potrąceniu kosztów nieudanej próby dostawy oraz pozostałych powiązanych kosztów, o ile nieudana próba dostawy nastąpiła z winy Klienta. W przypadku zwłoki Klienta w odbiorze Towaru, Spółka może dokonać sprzedaży Towaru na rachunek Klienta bez wyznaczania dodatkowego terminu na odbiór, jeżeli wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo gdy Towar jest narażony na zepsucie albo z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Spółka niezwłocznie zawiadamia Klienta.

2. Spółka nie odpowiada za skutki niewłaściwego stosowania Towarów, co w szczególności obejmuje skutki stosowania danego Towaru niezgodnego ze sposobem użycia podanym: - na opakowaniu, - załączonej do Towaru ulotce/instrukcji, lub - warunkach użytkowania produktów dostępnych w Koncie bądź na stronach Sklepu.

3. Pomimo dołożenia przez Spółkę starań by Sklep funkcjonował bez żadnych zakłóceń, mogą zdarzyć się czasowe niedostępności Sklepu, konkretnych jego funkcjonalności lub opcji dostawy i metod płatności. Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe niedostępności Sklepu, konkretnych funkcjonalności lub opcji dostawy i metod płatności wywołanych awarią sprzętu lub oprogramowania, dokonywaniem zmian lub ulepszeń w Sklepie bądź też działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich (np. pośredników płatności).

4. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci będą w miarę możliwości informowani na bieżąco na głównej stronie Sklepu.

5. W przypadku sprzedaży Towaru dokonywanej na rzecz Przedsiębiorców, wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

§10. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz wykorzystania plików cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej w zakładkach Serwisu.

§11. Rozwiązanie umowy dot. Usług Elektronicznych

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać - w każdym czasie i bez podania przyczyn - umowę dot. Usług Elektronicznych zawartą w chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.

2. Klient, który nie dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę dot. Usług Elektronicznych poprzez zaprzestanie korzystania ze Sklepu. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę dot. Usług Elektronicznych poprzez usunięcia Konta przy użyciu narzędzi dostępnych w Koncie lub poprzez doręczenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności za pośrednictwem ogólnie dostępnego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy.

3. Sprzedawca rozwiązuje umowę dot. Usług Elektronicznych poprzez doręczenie Klientowi stosownego oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta podczas Rejestracji.

§12. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i Dostaw. Zmiany Regulaminu wprowadzane są z zachowaniem praw nabytych przez Klientów, w szczególności pozostają bez wpływu na zwarte Umowy sprzedaży. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez podany przez Klienta adres email lub poprzez komunikaty na stronach Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy dot. Usług Elektronicznych zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 1.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od otrzymania Towaru Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od Umowy sprzedaży Klient powinien przesłać Spółce oświadczenie o odstąpieniu wykorzystując, któryś z poniższych sposobów:

1) pisemnie na adres: DTW Logistics Sp. z o.o. Sp. k. (YOPE) | Kopytów 44E, 05-870 Błonie;

2) poprzez formularz kontaktowy w Sklepie: yope.me/pl/contact

Klient możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od Umowy sprzedaży, który znajduje się poniżej.

Towar należy odesłać na adres:

DTW Logistics Sp. z o.o. Sp. k. (YOPE) | Kopytów 44E, 05-870 Błonie

WAŻNE INFOMACJE ZWIĄZANE Z PRAWEM ODSTĄPIENIA:

1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta;

b) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

j) zawieranych z Przedsiębiorcami.

2. Odstępując od Umowy sprzedaży Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem: a) dodatkowych koszów poniesionych w związku z wyborem sposobu dostarczenia Towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę; b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki Towaru), c) kosztów zwrotu, jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

3. Odsyłając produkt należy mieć na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Towar dotarł do Spółki w stanie niezniszczonym.

4. Klient jako Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane Towary nie powinny być otwierane, zabrudzone ani uszkodzone. Możesz przetestować i sprawdzić każdy Towar tylko w takim zakresie, w jakim można to robić w sklepie stacjonarnym.

5. Zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, pod warunkiem dokonania zwrotu Towaru do Spółki. Zwrot ceny nastąpi analogicznie do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, chyba że Klient wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, niewiążący się z żadnymi kosztami. Spółka może się nie zgodzić na dokonanie zwrotu ceny za Towar w wybrany przez Klienta sposób, który wygeneruje dodatkowe koszty po stronie Spółki (np. przelew na zagraniczny rachunek bankowy), chyba że Klient zgodzi się na poniesienie kosztów takiego zwrotu – w takiej sytuacji Spółka ma prawo potrącić koszty takiego zwrotu ze zwracanej ceny.

6. Złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży po upływie ustawowego terminu na odstąpienie nie wywołuje żadnych skutków prawnych i w takiej sytuacji Spółka nie będzie miała obowiązku odebrania od Klienta Towaru ani zwrotu ceny za Towar. Przesłanie Klientowi nieprawidłowo zwróconego Towaru odbywać się będzie na koszt Klienta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY