Regulamin promocji konsumenckiej

„Bee Yope – kup Lipę i siej łąkę! ”


 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator promocji

Organizatorem promocji pod nazwą „Bee Yope – kup Lipę i siej łąkę! ” zwaną dalej Promocją, jest Yope Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 38/1A, 02-520 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000480787, posiadająca NIP 7010399349, Regon 7010399349, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł, zwana dalej Organizatorem lub Yope.

2. Określenie celu i Promocji

Celem Promocji jest umożliwienie uczestnikom Promocji otrzymania od Organizatora produktu gratisowego w postaci nasion do wysiania łąki kwietniej, przy okazji zakupu produktów oferowanych przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Produkt gratisowy otrzymywany przez uczestnika Promocji dalej zwany jest „produktem gratisowym” i jest określony w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Określenie adresatów Promocji i przedmiotu Promocji

3.1. Promocja adresowana jest do konsumentów nabywających w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jednorazowo 2 produkty: mydło w płynie Yope, żel pod prysznic Yope, balsam do ciała, masło do ciała Yope lub krem do rąk Yope z serii zapachowej Lipa, znajdujące się w ofercie Organizatora. Lista produktów objętych niniejsza Promocją określona została w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Produkty te dalej zwane są „Produktami promocyjnymi”.

3.2. W promocji bierze udział każdy zakup 2 Produktów promocyjnych dokonany w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktów promocyjnych. W Promocji biorą udział wyłącznie Produkty promocyjne nabyte przez uczestnika w punkcie sprzedaży (sklepie stacjonarnym, internetowym) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Promocji.

4. Miejsce udostępnienia regulaminu

Niniejszy Regulamin udostępniony jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.yope.me, u Przedstawicieli Handlowych Organizatora oraz w sklepach detalicznych i internetowych zaangażowanych w sprzedaż Produktów Organizatora i bezpośrednio obsługiwanych przez Przedstawicieli Handlowych Yope, zwanych dalej „Sklepami”.

5.Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów Produktów gratisowych. Organizator zastrzega możliwość zakończenia niniejszej Promocji we wcześniejszym terminie w przypadku wyczerpania zapasów Produktów gratisowych. Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli Produktów gratisowych sklepy biorące udział w promocji.

6. Warunki uczestnictwa

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.3 Regulaminu, w Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Osoba ta w niniejszym Regulaminie zwana jest „Uczestnikiem”.

6.2. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może uczestniczyć w Promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu Produktów promocyjnych i posiadać oryginał dowodu zakupu.

6.3. Z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt promocyjny w ramach prowadzonej działalności.

6.4. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do promocji, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

7. Szczegółowe zasady Promocji

7.1. W celu wzięcia udziału w Promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

a) kupić w czasie trwania Promocji, jednorazowo 2 produkty Yope z serii zapachowej Lipa, produkty promocyjne stanowią Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu,

b) dokonać zapłaty za Produkty promocyjne,

c) okazać oryginał dowodu zakupu Produktów promocyjnych w wyznaczonym w danym Sklepie miejscu w celu otrzymania Produktu gratisowego, który stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

7.2. W przypadku zakupu Produktów promocyjnych na zasadach określonych w pkt. 7.1. powyżej za pośrednictwem sklepu internetowego, gratis promocyjny zostanie dołączony do przesyłki zawierającej zakup Produktów promocyjnych.

7.3. Jeden dowód zakupu Produktów promocyjnych uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia do Promocji.

7.4. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu Promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez Sklep, tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż Produktów promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
b) dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych paragonów,
c) dowód zakupu jest czytelny,
d) w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu promocyjnego, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu promocyjnego.

II. REKLAMACJE I SKARGI

  1. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, nie później niż do 14 dni od daty zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego), na adres Organizatora z dopiskiem „Bee Yope – kup Lipę i siej łąkę! ”.
  2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Sklepu, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi.
  3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty takiego rozpatrzenia.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że odrębny regulamin stanowi inaczej.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach z 7-dniowym wyprzedzeniem.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub zakończenia
  4. Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn takiego odwołania, zawieszenia bądź zakończenia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1

Produkty objęte Promocją „Bee Yope – kup Lipę i siej łąkę! ”:

YOPE BALSAM DO RĄK I CIAŁA LIPA 300 ML

YOPE MASŁO DO CIAŁA LIPA 200 ML

YOPE MYDŁO W PŁYNIE LIPA 500ML

YOPE ŻEL POD PRYSZNIC LIPA 400 ML

YOPE KREM DO RĄK LIPA 50 ML TRÓJPAK LIPY MYDŁO + BALSAM + ŻEL

Załącznik nr 2

Produkt gratisowy w Promocji „Bee Yope – kup Lipę i siej łąkę! ”

Nasiona do wysiania łąki – 2 gr